20 november 2012 In de media

Al elf jaar wachten Vitesses Vrienden op geld

Bij de rechtbank in Arnhem staan de provincie Gelder­land en de Vrienden van Vi­tesse tegenover elkaar. Op­nieuw, in een al ruim elf jaar slepende zaak.

Ruim elf jaar geleden be­gon een rechtszaak tus­sen de provincie Gelder­land en voetbalclub Vi­tesse. Tientallen zittingen en vele duizenden pagina’s teksten verder is geen zicht op het einde.

Dik twee jaar geleden stelde de Ho­ge Raad Vitesse en de financiers van weleer, de Vrienden van Vites­se, in het gelijk. Nederlands hoog­ste rechter oordeelde dat gedepu­teerden van de provincie Gelder­land in 2001 beloofd hadden dat ze Vitesse tegemoet zouden ko­men. De voetbalclub verkeerde in 2001 in grote geldproblemen en zocht een oplossing. Die kwam er.

De vermogende Vrienden droegen bij, Nuon deed mee en de provin­cie zou ervoor zorgen dat Vitesse 2,7 miljoen euro minder aan huur voor GelreDome zou hoeven beta­len. Dat laatste gebeurde uiteinde­lijk niet omdat er geen politiek draagvlak voor was. Maar de Hoge Raad oordeelde dat de beloftes van de gedeputeerden bindend wa­ren. De provincie is aansprakelijk voor de schade die Vitesse en de Vrienden van Vitesse leden.

Daarmee was de zaak niet ten ein­de. In een civiele rechtszaak moet de hoogte van de schadevergoe­ding worden vastgesteld. Daarover bakkeleien beide partijen nu al twee jaar. Het verschil tussen vraag en aanbod is zo groot dat een schikking er niet in zit. De rechter moet de knoop doorhak­ken. Tegen zijn oordeel staat be­roep open. Waarmee de kans groot is dat deze zaak nog jaren sleept. Tot ergernis van de Vrien­den, die vele miljoenen uit hun privévermogen investeerden en zo langzaamaan willen incasseren.

Als de provincie betaalt, gaat het geld naar de Vrienden. Dat heb­ben zij met het bestuur van Vites­se afgesproken. De Vrienden hebben een rekening van 45 miljoen euro ingediend. Ze stellen dat Vitesse in grote nood kwam doordat de provincie niet betaalde. Zo liepen inkomsten te­rug en moesten betere spelers on­der de marktwaarde verkocht wor­den.

Allemaal het gevolg van de weigering van de provincie te beta­len, stellen de Vrienden. De pro­vincie vindt dat onzin en stelt dat Vitesse probeert alle tegenvallers van de afgelopen jaren op het bordje van de provincie te kiepe­ren, die er echter niets mee te ma­ken zou hebben. De advocaat van de provincie gaat in zijn betogen nog verder. Hij erkent dat de pro­vincie volgens de Hoge Raad aan­sprakelijk is voor de schade. Maar, schrijft de advocaat: die schade be­draagt in werkelijkheid nul euro.

Dat is tegen het zere been van Vi­tesse en de Vrienden. Hun advo­caat stelt dat de provincie de uit­spraak van de Hoge Raad daarmee negeert.


Provincie wil Vrienden niet betalen

De provincie Gelderland weigert om de Vrienden van Vitesse geld uit te keren voor een niet nagekomen toezegging over huurverlaging van Gelredome uit 2001. Dinsdag staan beide partijen tegenover elkaar voor de rechtbank in Arnhem.

De investeerders eisen 45 miljoen euro omdat ze na het gebaar van Gedeputeerde Staten geld pompten in Vitesse. De Vrienden leden een miljoenenschade en verhalen die nu al elf jaar tevergeefs op de provincie.

In 2010 stelde de Hoge Raad de financiers in het gelijk. Een civiele rechtszaak moet nu uitkomst bieden en de hoogte van een eventuele schadevergoeding vaststellen. Tot een schikking tussen beide partijen is het nooit gekomen.

Gelderlander / Omroep Gelderland TxT

Hoofdsponsor: