11 november 2011 In de media

Jordania legt 15 miljoen bij

Zonder Merab Jordania zouden de cijfers van Vitesse rond­uit rampzalig zijn. De Arnhemse club komt vijftien miljoen euro te kort over het seizoen 2010/2011.
Dat blijkt uit de jaarcijfers die Vit­esse vandaag op haar eigen websi­te publiceert.

Het tekort wordt volledig gedekt door de miljoenen van de Georgi­sche zakenman Jordania, die 16 au­gustus 2010 de noodlijdende Arn­hemse club overnam en er een suc­cesvol bolwerk wil bouwen.

Vitesse spreekt van ‘aanloopverlie­zen’ en stelt dat de vijftien miljoen die de club in het rood staat, inge­calculeerd is. De plannen om in Arnhem een Nederlandse topclub te bouwen, beslaan vooralsnog concreet zes jaar. Voor dit seizoen wordt nog eens een vergelijkbaar verlies ver­wacht. „In de komende jaren moe­ten de verliezen worden terugge­bracht om in 2017 break-even te kunnen spelen”, zegt algemeen di­recteur Paul van der Kraan.

Dan zal de begroting rond de 40 miljoen euro moeten bedragen om ‘ structureel in de top van Ne­derland en Europees voetbal te spe­len’.

Voor het eerst maakt Van der Kraan zich niet druk om de rode cijfers die voor de buitenwacht de­sastreus overkomen. „Dankzij on­ze grootaandeelhouder”, stelt de directeur onomwonden. „We heb­ben de garanties van Jordania op papier. Het zijn stortingen die de club geen schuld opleveren. En de stortingen zijn meer dan het ver­lies.” Vitesse kan daardoor zelfs een positief eigen vermogen laten zien.

Het tekort is een direct gevolg van de eerste miljoeneninvesteringen die Jordania in de club heeft ge­daan. De personeelskosten stegen met 4,7 miljoen; het leeuwendeel voor spelerssalarissen, de laatste twee ton voor een zestal extra kan­toorbanen. Daar komt op korte ter­mijn een peperduur trainingscom­plex bij waarvan de kosten voor­zichtig op zeven miljoen euro wor­den geschat. De bouw staat voor ja­nuari 2012 op stapel. Tegenover de mega-investeringen staan teruglopend inkomsten, van­wege de recessie en de teleurstel­lende prestaties. „Het eerste jaar is een jaar van investeringen ge­weest”, weet Van der Kraan. „ De verwachtingen waren hoog, maar sportief is het een teleurstelling ge­worden. Daardoor is het beeld ont­staan dat er geen vooruitgang is ge­boekt. Dat is niet juist. De kosten gaan voor de baten uit.”

Financieel manager Pascal van Wijk: „ Er is vorig jaar veel ge­beurd, maar je zag er weinig van te­rug op het veld. Er is ook geïnves­teerd in trainingsvelden, een nieuw veld in GelreDome en ande­re faciliteiten.”

Om de stijgende uitgaven ( dit sei­zoen naar 26 miljoen euro) in de komende jaren bij te kunnen be­nen, stort Vitesse zich op de tradi­tionele inkomstenbronnen wed­strijdbaten, sponsoring en televisie­gelden.

De bezettingsgraad van het sta­dion moet jaarlijks tien procent omhoog, er wordt gezocht naar drie grote partners in plaats van één hoofdsponsor en de business­modellen in het stadion worden uitgebreid.

Vitesse heeft dit seizoen in één van de stadionhoeken een Amstel­lounge voor het midden- en klein­bedrijf geopend. Het streven is de bezetting in deze lounche aan het einde van dit seizoen van veertig naar negentig procent te tillen en vervolgens in de tweede en later derde hoek een ‘concept’ te beden­ken. De vierde hoek is vanwege het uitvak geen optie.

De televisiegelden – op basis van de ranglijst in de laatste drie seizoe­nen – zijn een derde factor aan de inkomstenkant.

Gelderlander

Hoofdsponsor: