27 augustus 2010 In de media

Mededeling Vitesse inzake procedure provincie

Na jarenlang procederen is er eindelijk duidelijkheid voor Vitesse en de Vrienden van Vitesse. Hieronder volgt een toelichting van de voorgeschiedenis, de gevolgen en het vervolg.

Op 25 juni jongstleden heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, bepaald dat de provincie Gelderland een onrechtmatige daad heeft gepleegd  jegens Vitesse en de Vrienden van Vitesse door de in het kader van het overeengekomen reddingsplan 2001 gedane toezegging omtrent huurverlaging van het stadion GelreDome niet na te komen.De provincie Gelderland is volgens de Hoge Raad aansprakelijk voor de aanzienlijke schade die Vitesse en de Vrienden van Vitesse door toedoen van de provincie Gelderland hebben geleden.

Volgens de Hoge Raad hebben de gedeputeerden Vitesse en de Vrienden van Vitesse ertoe bewogen in het kader van het reddingsplan aanzienlijke financiële verplichtingen op zich te nemen. De gedeputeerden hebben aan Vitesse en de Vrienden van Vitesse gedetailleerde instructies gegeven over de sanering van Vitesse en daarbij toegezegd dat ook de provincie Gelderland zelf een zeer omvangrijke financiële inspanning zou verrichten om de licentie betaald voetbal veilig te stellen. De gedeputeerden hadden moeten begrijpen dat Vitesse en de Vrienden van Vitesse aanzienlijke schade zouden lijden als deze toezegging niet zou worden nagekomen. De provincie Gelderland is in de gegeven omstandigheden aansprakelijk voor de gedragingen van de gedeputeerden.

De provincie Gelderland heeft Vitesse en de Vrienden van Vitesse hiermee op het verkeerde been gezet en onrechtmatig tegenover hen gehandeld. Het arrest van de Hoge Raad is binnen Vitesse en door de Vrienden van Vitesse met gejuich ontvangen, omdat dit eindelijk gerechtigheid betekent. Wat nu volgt is een nieuwe procedure waarin de rechtbank de schade dient vast te stellen.

Belang Provincie Gelderland bij redding Vitesse
Medio 2001 verkeerde Vitesse in een acute financiële noodsituatie, mede door de hoge huurlasten die Vitesse moest betalen voor het gebruik van GelreDome. De KNVB dreigde geen licentie betaald voetbal voor het seizoen 2001/2002 te verstrekken als Vitesse niet vóór 1 juli 2001 haar financiën op orde had. Als de licentie niet zou worden verleend, zou dit het faillissement van Vitesse hebben betekend.

Bij een eventueel faillissement van Vitesse zou GelreDome haar hoofdhuurder kwijt raken. Als gevolg daarvan zou ook stadion GelreDome in financiële problemen kunnen komen. Aangezien de provincie Gelderland circa 24 miljoen Euro (gemeenschaps- )geld had gestoken in het stadion, diende een faillissement van het stadion te worden voorkomen. Daarbij speelde ook een rol dat bij een faillissement van het stadion de provincie Gelderland mogelijk een bedrag van ongeveer 5,5 miljoen euro aan Europese subsidies diende terug te betalen. De provincie Gelderland had daarmee een groot financieel belang bij het voortbestaan van het stadion GelreDome en daarmee indirect bij de licentieverlening aan Vitesse.

Reddingsplan Vitesse
Op initiatief van de portefeuillehouder financiën van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn op 1 en 2 juni 2001 crisisbesprekingen gevoerd tussen onder meer vier van de vijf zittende gedeputeerden, Vitesse en de Vrienden van Vitesse. Er is een reddingsplan opgesteld. In het spoedoverleg is afgesproken dat Vitesse aanzienlijke bezuinigingen zou doorvoeren, de Vrienden van Vitesse een bedrag van NLG 16m aan Vitesse zouden lenen en de schuld van Vitesse aan NUON zouden overnemen en zouden saneren en de provincie Gelderland een huurverlaging van het stadion GelreDome voor het seizoen 2001/2002 zou realiseren van NLG 8 naar NLG 2m.  en dat voor de toekomst gesproken zou worden over een marktconforme huur. Op deze wijze  zou van Vitesse weer een financieel gezonde voetbalclub gemaakt kunnen worden.

Vitesse en de Vrienden van Vitesse kregen echter het deksel op de neus toen bleek dat de provincie Gelderland de harde toezeggingen van de gedeputeerden niet wilde nakomen en weigerde de toegezegde huurverlaging door te voeren. De provincie Gelderland deelde dit aan Vitesse en de Vrienden van Vitesse mede nadat zij hun deel van de afspraken in het kader van het reddingsplan al waren nagekomen en nadat de KNVB een licentie voor seizoen 2001/2002 had verleend. De Vrienden van Vitesse hadden aanzienlijke bedragen in Vitesse geïnvesteerd,  maar de provincie Gelderland nam haar verantwoordelijkheid niet.

Gevolgen niet nakomen toezeggingen provincie Gelderland
Doordat de provincie Gelderland de toezegging niet nakwam, werd Vitesse al snel weer geconfronteerd met een groot liquiditeitstekort, met rampzalige gevolgen voor Vitesse en de Vrienden van Vitesse. Het reddingsplan en de daarop gebaseerde meerjarenbegroting van Vitesse waren hierdoor direct gedoemd te mislukken.

Het beoogde doel om Vitesse weer financieel gezond te maken, is door toedoen van de provincie Gelderland niet gelukt. Aangezien Vitesse in het kader van het reddingsplan alle mogelijke bezuinigingen had doorgevoerd, moesten direct noodmaatregelen worden genomen om het aldus ontstane tekort te dekken en om te overleven. Vitesse was gedwongen om het tekort met kunstgrepen op te lossen, waaronder door de verkoop van haar beste spelers.

Doordat Vitesse al direct na het met veel publiciteit gepaard gaande reddingsplan weer in de financiële problemen kwam, sloeg de positieve houding bij sponsors, andere zakelijke relaties, supporters, spelers en pers om in negativisme. Het vertrouwen was weg, en Vitesse kwam in een negatieve spiraal, waar de club niet meer uitgekomen is. In een tijd waarin andere betaald voetbalclubs hun inkomsten sterk zagen stijgen, bleef Vitesse almaar verder achter. Waar de club vanaf 1990 tot 2002 steevast tussen de plekken drie en zes eindigde en dus tot de subtop behoorde is Vitesse nadien sportief afgegleden.

Vitesse en de Vrienden van Vitesse hebben deze teloorgang met lede ogen moeten aanschouwen en hebben een groot aantal supporters Vitesse de rug zien toekeren. Het dieptepunt was dat Vitesse in 2008 surseance van betaling heeft moeten aanvragen. De Vrienden van Vitesse zijn daarbij nagenoeg hun gehele investering kwijtgeraakt.

Vervolg
Ondanks de sportieve en financiële teloorgang van Vitesse en het feit dat de Vrienden van Vitesse hun investering hadden verloren door toedoen van de provincie Gelderland, zijn zij altijd strijdbaar gebleven, mede dankzij de vele supporters die Vitesse wel trouw zijn gebleven. Deze strijdbaarheid is ook de reden dat Vitesse en de Vrienden van Vitesse zo kort na de uitspraak van de Hoge Raad de schadeprocedure starten.

Inzet daarbij is dat zowel Vitesse als de Vrienden van Vitesse schadeloos worden gesteld door de provincie. Vitesse en de Vrienden van Vitesse worden daarbij gesteund door het oordeel van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. Nu is de provincie Gelderland (weer) aan de beurt om haar verantwoordelijkheid te nemen. Vitesse en de Vrienden van Vitesse hopen vurig dat zij dat nu wel doet. De provincie Gelderland heeft inmiddels contact gezocht met Vitesse en de Vrienden van Vitesse, en aangegeven dat zij wil praten.

Vitesse

Hoofdsponsor: