22 juni 2024 In de media

Oproep aan Coley Parry: Maak je beloften waar, geef onze club terug!

Beste Coley,

Al maandenlang verkeren wij in extreme onzekerheid over de toekomst van onze club. Wij hebben ons Vitesse-hart laten spreken en ons maximaal ingespannen om de trots van Ernem te behouden. Maar telkens wanneer de redding nabij leek, volgde er een nieuwe teleurstelling. Afgelopen maandag, met de best mogelijke deal voor alle partijen binnen handbereik, koos je wederom voor je eigen belangen en niet die van Vitesse. Voor ons is de maat vol.

We zijn je eeuwig dankbaar voor de tijd, moeite en geld die je in Vitesse gestoken hebt toen de club het nodig had. Je hebt de club gered toen niemand wist dat diens voortbestaan serieus werd bedreigd. Oprecht: bedankt. Maar de situatie is nu volstrekt anders en nu ben jij zelf degene die de continuering van Vitesse in gevaar brengt. Wij vinden dat onbegrijpelijk.

Ook al zijn er andere verwachtingen geschept en is de gewenste uitkomst geen werkelijkheid geworden; het antwoord van de licentiecommissie en KNVB is, ook na hoger beroep, volstrekt duidelijk: je mag Vitesse niet overnemen. Deze beslissing hebben we te accepteren. Door het blijven frustreren van een schikking lopen de kosten alleen maar verder op en een club zonder geld kan dat niet opbrengen. Nog meer saneren of de lening vooruitschuiven is geen oplossing. Het aanvaarden van een meer dan redelijk bod is dat wel. Wat momenteel een redding in de weg staat zijn niet de bestuurders van Vitesse, de licentiecommissie of potentiële investeerders, maar jijzelf en de Common Group.

Het is nu tijd om deze impasse te doorbreken. Dat er wordt gegokt met het voortbestaan van Vitesse is voor ons onacceptabel. De club wordt nu gegijzeld door het uitblijven van een overeenkomst. Er ligt een uitstekend bod op tafel wat je zonder gezichtsverlies kunt accepteren. Doe dat dan ook. Een faillissement van Vitesse zal dramatische consequenties hebben voor alle partijen. De grens van ons geduld is bereikt en dient niet verder op de proef worden gesteld.

Hoe teleurstellend het ook is, onze wegen dienen hier te scheiden. Het is tijd om je eerdere beloften waar te maken en Vitesse terug te geven aan ons, de gemeenschap. Hiermee kun je deze ongelukkige situatie op een positieve manier afsluiten. Zorg ervoor dat Vitesse blijft bestaan. Doe net als wij: kies voor Geel-Zwart.

Namens de verenigde supportersgroepen en alle Vitesse-supporters,

Crew 81 | GDA | GTKP | Noord 227 | RFA | RFFC | Supportersraad Vitesse | Supportersvereniging Vitesse | Vak 112 | VIVO

Coley Parry: live up to your promises, give our club back!

Dear Coley,

For months we have lived in extreme uncertainty about the future of our club. Our yellow and black hearts have spoken, and we’ve done every possible effort to preserve the pride of Arnhem. But every time salvation seemed near, a new disappointment followed. Last Monday, with the best possible deal for all parties within reach, you solely let your own interests prevail over those of Vitesse. Enough is enough.

We are eternally grateful for the time, effort and money you put into Vitesse when the club needed it most. You saved the club when nobody knew that its existence was seriously threatened. Sincerely: thank you. But now the situation is completely different and now you yourself are the one jeopardizing the continuation of Vitesse. We find that incomprehensible.

Even though other expectations were created, and the desired outcome did not come true; the answer of the licensee committee and KNVB, also after appeal, is absolutely clear: you are not allowed to take over Vitesse. We all must accept this decision. Continuing to frustrate a settlement only increases costs further, and a club without money cannot afford that. Cutting more costs or postponing the loan is not a solution. Accepting a more than reasonable offer is. What is currently standing in the way of a rescue are not the directors of Vitesse, the license commission or potential investors, but yourself and the Common Group.

Now is the time to break this deadlock. Gambling with the existence of our club is unacceptable to us. The club is now being held hostage by the failure to reach an agreement. There is an excellent offer on the table that you can accept without losing face. So do so. A bankruptcy of Vitesse will have dramatic consequences for all parties. The limit of our patience has been reached and should not be further tested.

As disappointing as it is, our paths must separate here. It is time to fulfill your earlier promises and give Vitesse back to us, the community. This allows you to end this unfortunate situation in a positive way. Ensure Vitesse’s continued existence. Do like us: choose Geel-Zwart.

On behalf of the united supporters groups and all Vitesse supporters,

Crew 81 | GDA | GTKP | Noord 227 | RFA | RFFC | Supportersraad Vitesse | Supportersvereniging Vitesse | Vak 112 | VIVO

Bron: Supporters Vitesse / Foto's: SV

Hoofdsponsor: