16 december 2015 In de media

Radboud Universiteit gaat historisch onderzoek doen naar Vitesse

De Radboud Universiteit gaat historisch onderzoek doen naar de Gelderse voetbalclubs Vitesse, De Graafschap en Nec.

Aan de Radboud Universiteit doen we onderzoek en geven we onderwijs over de volle breedte van het academisch spectrum. Dit doen we op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. De Radboud Universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega's, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken, meer te zien. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving. Hiermee is de Radboud Universiteit succesvol en van internationale betekenis.

Junior onderzoeker Gelderse geschiedenis (0,7 fte)

Faculteit der Letteren
Vacaturenummer: 23.36.15
Reageer uiterlijk op: 05-01-2016

Werkzaamheden

U verricht historisch onderzoek naar de Gelderse geschiedenis, in bijzonder naar de drie beeldbepalende Gelderse voetbalclubs Vitesse, De Graafschap en Nec en naar de mate waarin deze clubs een rol speelden bij de identificatie met plaats, regio of provincie. U brengt over dit onderzoek schriftelijk verslag uit, bij voorkeur in de vorm van een (internet)publicatie. Daarnaast verricht u ondersteunende (bureau)werkzaamheden ten behoeve van de leeropdracht Gelderse Geschiedenis.

Werkomgeving

De onderzoeksopdracht betreft een samenwerkingsverband van de leeropdracht Gelderse Geschiedenis, waarbinnen onderzoek wordt verricht naar de identiteit van (regio’s binnen) de provincie Gelderland en het onderzoeksproject “Sport, Identiteit en Moderniteit” van de onderzoeksgroep Sportgeschiedenis, waarin historische processen van identiteitsvorming en van in- en uitsluiting in de sport centaal staan.
Sport en in het bijzonder sportclubs fungeren van oudsher als symbool voor identificatie. Uit onderzoek blijkt dat mensen uit verschillende sociale lagen zich eerder hechten aan verenigingen (zoals op sportgebied) dan aan anoniemere eenheden binnen de ‘civil society', zoals een provincie. Sport zorgt dan zowel voor cohesie op het ene niveau als voor verdeeldheid op het andere.

Uw onderzoeksopdracht richt zich op de beeldbepalende Gelderse sportclubs Vitesse, De Graafschap en Nec: alle drie Gelderse voetbalclubs, maar hun respectievelijke aanhang lijkt onderling eerder verdeeld dan verenigd en zoekt juist elkaar uit om die verdeeldheid aan te scherpen. Historisch onderzoek moet uitwijzen in welke mate identificatie met plaatsen, regio’s, dan wel de provincie gekoppeld is aan identificatie met sportclubs, aan vijandbeelden over clubs in andere plaatsen en hoe dit door de tijd heen veranderd is.

Daarbij zijn de volgende vragen leidend:
Hoe heeft de aanhang van de drie clubs zich vanaf hun ontstaan tot op heden ontwikkeld? Welke sociale lagen zijn daarbij betrokken? Welke vijandbeelden over elkaar en over anderen zijn hierbij ontstaan en welke codes, attitudes en vertogen speelden daarbij een rol? Welke veranderingen zijn daarbij opgetreden? Welke rol hebben zowel clubs als gemeentelijke als provinciale overheden hierbij gespeeld? En welke rol, ten slotte, was weggelegd voor de media in een zo spektakelbepaald fenomeen als sport? Met andere woorden: hoe zijn in- en uitsluiting cultureel gerepresenteerd?
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van prof.dr. D.V. die junior onderzoekers graag een kans wil geven om werkervaring binnen het vakgebied op te doen. Om die reden worden met name pas afgestudeerde historici die over wetenschappelijke ambities beschikken, opgeroepen om op deze vacature te solliciteren. Dr. M. D., universitair docent bij de afdeling Geschiedenis, zal mede zorg dragen voor de dagelijkse begeleiding.
 
De Faculteit der Letteren telt ruim zeshonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen.

Wij verwachten

  • een afgeronde universitaire opleiding Geschiedenis;
  • een zeer goede beoordeling van de MA scriptie (eindcijfer minimaal 8);
  • aantoonbare affiniteit met sport- en/of cultuurhistorisch onderzoek;
  • ervaring op het gebied van archiefonderzoek en/of “oral history” strekt tot aanbeveling;
  • een heldere en toegankelijke schrijfstijl;
  • een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • goede communicatieve en contactuele eigenschappen;
  • het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken.

Overige informatie

De functie is gepland in te gaan per 1 februari 2016.

Meer weten?

Meer over: Faculteit der Letteren

Interesse?

Meer informatie via deze button.
 

RU / Foto’s SV

Hoofdsponsor: