14 februari 2023 In de media

Vitesse directie-update met jaarcijfers: verlies ingeperkt door Europees succes

In een nieuwe Directie-update besteden we aandacht aan de jaarcijfers van Vitesse over het boekjaar 2021|2022. Het nettoresultaat over dit seizoen toont aan dat het verlies van de club met bijna dertig procent gereduceerd is, tot 4,9 miljoen euro. Dat is voor een aanzienlijk deel te danken aan de inkomsten die zijn voortgevloeid uit de memorabele Europese campagne.

Omzet en kosten gestegen

De verschillen tussen de jaarcijfers over het afgelopen seizoen en de jaargang ervoor zijn behoorlijk. Zo verdubbelde de omzet bijna, van 12,7 miljoen euro naar 23,6 miljoen euro. Parallel daaraan gingen ook de kosten flink omhoog; van 17,9 miljoen euro naar 27,9 miljoen euro. Het gat tussen de omzet en de kosten – beter gezegd, het bedrijfsresultaat – was in het afgelopen boekjaar 4,3 miljoen euro negatief. Opnieuw een verlies, maar wel een verbetering van 860.000 euro ten opzichte van de jaargang 2020|2021.

Algemeen directeur Pascal van Wijk geeft een toelichting bij de cijfers. “De stijging van zowel de omzet als de kosten wordt grotendeels ingegeven door de overwintering in Europa en de impact van het coronavirus. Hoewel de consequenties van laatstgenoemde factor in 2021|2022 nog steeds voelbaar waren – we moesten opnieuw meerdere thuiswedstrijden zonder publiek afwerken – was de invloed een jaar eerder nog vele malen groter”, stipt Van Wijk aan.

Europese inkomsten

De omzetstijging werd voor een aanzienlijk deel gerealiseerd door de Europese revenuen. “Dankzij het bereiken van de achtste finales van de UEFA Europa Conference League hebben we ongeveer 6,5 miljoen euro aan premies ontvangen. Een bedrag dat uiteindelijk wel aanmerkelijk lager uitvalt, na aftrek van bonussen, reiskosten en overige gerelateerde uitgaven. Maar het moge duidelijk zijn dat het Europese succes niet alleen sportief en historisch, maar ook financieel gezien heel belangrijk is geweest voor Vitesse.”

En zo kwam Vitesse dus uit op een nettoresultaat van 4,9 miljoen euro negatief. “We zijn daar gematigd tevreden over”, geeft Van Wijk aan. “Hoewel het verlies met 28,8 procent verkleind is, hadden we in het afgelopen seizoen eigenlijk een nog grotere stap willen zetten.”

Transferresultaat

Waar Van Wijk dan met name op doelt, is het transferresultaat. Hoewel dat 1,1 miljoen euro gunstiger is uitgevallen dan in het jaar ervoor, bleef het ‘resultaat op vergoedingssommen’ nog steeds negatief (600.000 euro). “Het transferresultaat kan het nettoresultaat zeer positief beïnvloeden en is derhalve van essentieel belang voor een club als Vitesse. In dit boekjaar hadden we daar meer uit willen halen, in de vorm van uitgaande transfers. Nu moesten we het in dit opzicht vooral hebben van de transfer van onze technisch directeur en diverse doorverkoopbedragen. De doelstelling voor de langere termijn is nog steeds om meer vergoedingssommen te kunnen bijschrijven.”

Kerncijfers

De belangrijkste cijfers en conclusies uit het boekjaar 2021|2022 op een rij:

  • De omzet is fors gestegen ten opzichte van het boekjaar 2020|2021; van 12,7 miljoen euro naar 23,6 miljoen euro.
  • Ook de kosten zijn behoorlijk omhooggegaan; van 17,9 miljoen euro naar 27,9 miljoen euro.
  • Per saldo is het bedrijfsresultaat verbeterd met 860.000 euro, naar 4,3 miljoen euro negatief.
  • Het transferresultaat is negatief (600.000 euro), maar wel 1,1 miljoen euro hoger uitgevallen dan in het boekjaar 2020|2021.
  • Dankzij het Europese succes heeft Vitesse ongeveer 6,5 miljoen euro aan Europese premies kunnen bijschrijven. Een behoorlijk deel van dit bedrag moest wel worden besteed aan de uitkering van bonussen, de reiskosten en overige gerelateerde uitgaven.
  • De Europese revenuen hebben positieve invloed op het nettoresultaat, dat is uitgekomen op 4,9 miljoen euro negatief. Over het seizoen 2020|2021 bedroeg het nettoresultaat 6,8 miljoen euro negatief.
  • Vitesse heeft in het financieel ratingsysteem (FRS) van de KNVB 24 punten ontvangen, hetgeen ruimschoots boven de norm is. De prognose voor volgend seizoen is eveneens een FRS-score van 24. De club is tevens binnen de grenzen van Financial Fair Play gebleven.

Geldboete

Vitesse heeft onlangs een financiële sanctie opgelegd gekregen door de licentiecommissie van de KNVB, omdat het de jaarcijfers later dan vereist heeft gepresenteerd. Dat heeft (indirect) te maken met de overnamesituatie. “Omdat de jaarrekening nu ingediend is, zal er geen nieuwe sanctie volgen”, maakt Van Wijk duidelijk.

Overnamestatus

Dat brengt ons in deze Directie-update ook nog bij het overnametraject. Zoals bekend is er in september 2022 overeenstemming bereikt met de Common Group over de overdracht van de aandelen van Vitesse. Door de beoogde nieuwe aandeelhouder is voor het huidige seizoen een lening afgegeven, die na goedkeuring van de aandelenoverdracht door de licentiecommissie van de KNVB omgezet zal worden in agio.

De laatste overname-update dateert van december. Daarin werd nogmaals benoemd dat het traject uit twee stappen zou bestaan: (1) de aandelenoverdracht van Valeriy Oyf aan de Stichting Betaald Voetbal “Vitesse-Arnhem” en (2) de transactie naar de Common Group. Beide stappen zouden separaat ter goedkeuring worden voorgelegd aan de licentiecommissie, maar na de aanlevering van de documenten voor stap één liet het KNVB-orgaan weten dat het beide stappen gezamenlijk zou gaan behandelen. Daarop heeft Vitesse alle documenten voor stap twee versneld ingediend bij de licentiecommissie. Op verzoek moest er daarna nog een aantal aanvullende stukken worden aangeleverd. De huidige status is nog steeds dat de licentiecommissie nog verder zal moeten oordelen over het gehele documentenpakket. “Door aanvullende vragen en stukken verloopt het overnametraject trager dan we verwacht hadden, maar we blijven hopen op een zo spoedig mogelijke afronding. Aan onze kant doen we er in ieder geval alles aan om het traject waar mogelijk te bespoedigen”, besluit Van Wijk.

Kort geding stadion

Tot slot gaan we ook nog in op de stadionkwestie, in het bijzonder op het kort geding van afgelopen vrijdag in de rechtbank Gelderland. De inzet hiervan is bekend: gedurende de looptijd van de bodemprocedure over het eeuwigdurend speelrecht (ieder geval tijdens het seizoen 2023|2024) in stadion GelreDome kunnen blijven spelen. “Omdat wij niet op de uitspraak van de langlopende bodemprocedure kunnen wachten en we voor 1 maart bij de KNVB dienen aan te geven in welk stadion we volgend seizoen gaan spelen, hebben we dit kort geding aangespannen”, verduidelijkt Van Wijk.

De zitting nam vrijdag de hele ochtend in beslag, maar werd na meerdere verlengingen voor bijna vier uur geschorst. Tijdens deze schorsing gingen de stadioneigenaar, de exploitatiemaatschappij en Vitesse met elkaar in gesprek over een oplossing. Het was een constructief overleg, waarin de betrokken partijen nader tot elkaar wisten te komen. “Er is overeenstemming bereikt over diverse punten, maar een aantal punten moet nog steeds nader worden uitgewerkt op weg naar hopelijk een definitief akkoord”, aldus Van Wijk. In de komende dagen dient dat te geschieden. Aan de hand van de status zal de rechter deze week bepalen of het kort geding voortgezet zal worden in de vorm van een uitspraak. De betrokken partijen hebben vertrouwen in een goede afloop. Er is een belangrijke stap gezet, maar we zijn er tegelijkertijd nog niet.

Het jaarverslag van Vitesse over het boekjaar 2021|2022 is hier in te zien.

Bron: Vitesse / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: