7 januari 2021 In de media

‘Work harder, think smarter’: inside the world of upwardly mobile Vitesse

Dutch club’s sporting director Johannes Spors on Chelsea links, Brexit’s impact and strategy that could deliver a European spot.

Johannes Spors has spent considerable time immersed in football club alliances. As head of recruitment within Red Bull’s operation, he watched players move from Salzburg to Leipzig as outsiders screamed in horror. There was grumbling, too, as Chelsea sent 28 loan players on loan to Vitesse Arnhem following Alexander Chigirinsky’s takeover of the Dutch club. The numbers have diminished vastly but Armando Broja, a 19-year-old striker, has been temporarily – and successfully – dispatched to Arnhem from Stamford Bridge.

As Vitesse’s sporting director, Spors is accustomed to questions about Chelsea. “The background is simple,” he says. “The [Vitesse] owner is one of Roman Abramovich’s best friends so that comes from a direct friendship. There are no contracts or satellite club agreements or whatever; this is two independent clubs who have had a good connection in the past through loan players.

“We have had great cooperation from Petr Cech [Chelsea’s technical and performance adviser], we speak very often, and that gave me the opportunity to speak with Broja. I had to fight to convince the club and the player. It wasn’t like: ‘Here’s a list of players, take who you want.’ Loans can give us a raise in quality with players we cannot afford to buy. We have also loaned from Juventus, Brugge, Fiorentina.”

But what of a reverse scenario, whereby Chelsea cast admiring glances towards one of the talents in Vitesse’s squad? “I would definitely open the door for them to talk about it because we have that good relationship but the market determines a price,” Spors says. “They don’t give presents to us and we don’t give presents to someone else.”

Recruitment, such a fundamental part of Spors’s role, is about to be affected by Brexit. The situation is particularly notable in the Netherlands, where non-EU players can be signed only when at a premium salary level, albeit reduced for under-20s. “A lot of people aren’t realising this all happens in January,” Spors says. “I’m still getting a lot of contact about taking young English players. I have to tell people that just isn’t possible. I think a lot of people will have a hard confrontation with the new rules, especially until things settle down. We can’t just take any English player we want.

“The biggest player in the market [Premier League clubs] is suddenly in a difficult situation. It will also be in the business plan for some small teams to sell these players at an early stage.

“ It can really be a game-changer. At the moment, a lot of young talent from Holland and Belgium leave for English academies at an early age. That won’t be possible any more, they’ll have to stay until at least 18 and even then they have to meet the points criteria. For us, other countries – Germany, France – should become stronger in this market as England can’t pick up this talent.”

Spors’s own journey is fascinating. At 38, he is the youngest sporting director in the Eredivisie and the only one without a professional playing background. Vitesse hired him on that precise basis. “They wanted someone who had worked themselves up to this position,” he says.

This year came Spors’s first key decision; to find a head coach. His fellow German Thomas Letsch – also formerly of the Red Bull network – was hired; by early December, Vitesse sat second in the table and now they are behind third-placed Feyenoord on goal difference.

“I made it clear, I am standing for a certain playing style,” says Spors. “It is intense. If you compare to the Premier League, more the Klopp direction than the Guardiola direction.”

Spors was a student in Heidelberg when asked to produce video analysis for Hoffenheim. As the club grew under Ralf Rangnick – from Germany’s third tier to the Bundesliga – so, too, did Spors’s involvement. He spent five years as head of first-team match analysis before leading the scouting department. That role, he insists, shouldn’t be as difficult as many portray.

“Most important is that the club has a clear strategy,” Spors says. “You have to make clear the way the club wants to play and the definition of the position needed. The scout can only deliver quality when this is clear by profiling. Very often that clear profile or the analytical work is the problem.”

Spors is defensive, understandably, of the Red Bull method. Salzburg and Leipzig can no longer work in tandem because of Champions League involvement, which perhaps illustrates its success.

“In terms of a development plan for a player, the environment is perfect,” he says. “They had important role models like Naby Keïta: Salzburg to Leipzig to the Premier League. It’s very important for the development of a young player to be at the right level at the right time. Red Bull could always offer this – perfect levels for young players.

“From a business point of view, the model makes sense. When you want to be competitive at the highest level, you need a big platform. What made Red Bull strong all the time was smart recruitment of young players to develop. They created value.”

Logic suggests Vitesse will finish this season behind the powerhouses. Yet the club’s trajectory is striking. “Qualifying for Europe would be a massive success because that isn’t easy in Holland,” Spors says. “We have to work harder, think smarter. We are spending less money than before but Europe is possible with this young, energetic team.”


‘Work harder, think smarter’: in de wereld van opwaarts ontwikkelende Vitesse

(NB dit betreft een auto vertaling en kan op details niet adequaat zijn)

Sportief directeur Johannes Spors van de Nederlandse club over Chelsea-banden, de impact van Brexit en de strategie die een Europese plek zou kunnen opleveren.

Johannes Spors heeft geruime tijd ondergedompeld in allianties van voetbalclubs. Als hoofd rekrutering binnen Red Bull’s operatie, zag hij spelers van Salzburg naar Leipzig verhuizen terwijl buitenstaanders van afgrijzen schreeuwden. Er klonk ook gemopper, want Chelsea stuurde 28 leenspelers uitgeleend aan Vitesse Arnhem na de overname van de Nederlandse club door Alexander Chigirinsky. Het aantal is enorm afgenomen, maar Armando Broja, een 19-jarige aanvaller, is tijdelijk – en met succes – van Stamford Bridge naar Arnhem gestuurd.

Als sportief directeur van Vitesse is Spors gewend aan vragen over Chelsea. “De achtergrond is simpel”, zegt hij. “De eigenaar van [Vitesse] is een van de beste vrienden van Roman Abramovich, dus dat komt uit een directe vriendschap. Er zijn geen contracten of satellietclubovereenkomsten of wat dan ook; dit zijn twee onafhankelijke clubs die in het verleden een goede band hebben gehad via leenspelers.

“We hebben een geweldige samenwerking gehad van Petr Cech [Chelsea’s technische en prestatie-adviseur], we spreken heel vaak, en dat gaf me de kans om met Broja te praten. Ik moest vechten om de club en de speler te overtuigen. Het was niet zo van: ‘Hier is een lijst met spelers, neem wie je wilt.’ Leningen kunnen ons een kwaliteitsverhoging opleveren bij spelers die we niet kunnen betalen. We hebben ook geleend van Juventus, Brugge, Fiorentina. ”

Maar hoe zit het met een omgekeerd scenario, waarbij Chelsea bewonderende blikken wierp op een van de talenten in de selectie van Vitesse? “Ik zou zeker de deur voor ze openen om erover te praten, want we hebben die goede relatie, maar de markt bepaalt een prijs”, zegt Spors. “Ze geven ons geen cadeautjes en wij geven geen cadeautjes aan iemand anders.”

Rekrutering, zo’n fundamenteel onderdeel van de rol van Spors, staat op het punt te worden beïnvloed door de Brexit. De situatie is vooral opmerkelijk in Nederland, waar spelers van buiten de EU alleen kunnen worden getekend als ze een premiesalaris hebben, zij het verlaagd voor jongeren onder de 20. “Veel mensen realiseren zich niet dat dit allemaal in januari gebeurt”, zegt Spors. “Ik krijg nog steeds veel contact over het aannemen van jonge Engelse spelers. Ik moet mensen vertellen dat het gewoon niet mogelijk is. Ik denk dat veel mensen een harde confrontatie zullen hebben met de nieuwe regels, vooral totdat de zaken wat tot rust komen. We kunnen niet zomaar een Engelse speler nemen die we willen.

“De grootste speler op de markt [Premier League-clubs] bevindt zich plotseling in een moeilijke situatie. Voor sommige kleine teams zal het ook in het businessplan staan ​​om deze spelers in een vroeg stadium te verkopen.

“Het kan echt een game-wisselaar zijn. Momenteel vertrekken veel jong talent uit Nederland en België op jonge leeftijd naar Engelse academies. Dat lukt niet meer, ze moeten tot minimaal 18 blijven en zelfs dan moeten ze aan de puntencriteria voldoen. Voor ons zouden andere landen – Duitsland, Frankrijk – sterker moeten worden in deze markt, aangezien Engeland dit talent niet kan oppikken. “

De eigen reis van Spors is fascinerend. Met 38 jaar is hij de jongste sportief directeur in de Eredivisie en de enige zonder professionele spelersachtergrond. Vitesse heeft hem op die basis ingehuurd. “Ze wilden iemand die zich tot deze functie had opgewerkt”, zegt hij.

Dit jaar kwam de eerste belangrijke beslissing van Spors; om een ​​hoofdcoach te vinden. Zijn landgenoot Thomas Letsch – ook voorheen van het Red Bull-netwerk – werd aangenomen; Begin december zat Vitesse tweede in de ranglijst en nu staan ​​ze op doelsaldo achter als derde Feyenoord.

“Ik heb het duidelijk gemaakt, ik sta voor een bepaalde speelstijl”, zegt Spors. “Het is intens. Als je het vergelijkt met de Premier League, meer richting Klopp dan richting Guardiola. “

Spors was een student in Heidelberg toen hem werd gevraagd om video-analyse te maken voor Hoffenheim. Terwijl de club groeide onder Ralf Rangnick – van het derde niveau van Duitsland tot de Bundesliga – nam ook de betrokkenheid van Spors toe. Hij was vijf jaar hoofd van de wedstrijdanalyse van het eerste elftal voordat hij leiding gaf aan de scoutingafdeling. Die rol, benadrukt hij, zou niet zo moeilijk moeten zijn als velen uitbeelden.

“Het belangrijkste is dat de club een duidelijke strategie heeft”, zegt Spors. “Je moet duidelijk maken op welke manier de club wil spelen en welke positie je nodig hebt. De scout kan alleen kwaliteit leveren als dit duidelijk is door profilering. Heel vaak is dat duidelijke profiel of het analytische werk het probleem. “

Spors is begrijpelijkerwijs defensief ten opzichte van de Red Bull-methode. Salzburg en Leipzig kunnen niet meer samenwerken vanwege de betrokkenheid van de Champions League, wat misschien het succes illustreert.

“In termen van een ontwikkelingsplan voor een speler, is de omgeving perfect”, zegt hij. “Ze hadden belangrijke rolmodellen zoals Naby Keïta: Salzburg tot Leipzig tot de Premier League. Het is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een jonge speler om op het juiste moment op het juiste niveau te zijn. Red Bull kon dit altijd bieden: perfecte niveaus voor jonge spelers.

“Vanuit zakelijk oogpunt is het model logisch. Als je competitief wilt zijn op het hoogste niveau, heb je een groot platform nodig. Wat Red Bull altijd sterk maakte, was het slim rekruteren van jonge spelers om zich te ontwikkelen. Ze creëerden waarde. “

Logica suggereert dat Vitesse dit seizoen achter de krachtpatsers zal eindigen. Toch is het traject van de club opvallend. “De kwalificatie voor Europa zou een enorm succes worden, want dat is niet gemakkelijk in Nederland”, zegt Spors. “We moeten harder werken, slimmer denken. We geven minder geld uit dan voorheen, maar Europa is mogelijk met dit jonge, energieke team. ”

Bron: The Guardian / Foto's: SV

Hoofdsponsor: